Akademický titul – Víte, jaký můžete získat?

Spousta lidí touží po adekvátním vzdělání, které jim v budoucím životě přinese více pracovních příležitostí a tím pádem i lepší finanční ohodnocení. Pokud patříte mezi ně, tak určitě budete navštěvovat některou z vysokých škol v České republice. A to z jednoho prostého důvodu. Získáte akademický titul vyjadřující Váš studijní úspěch.

  • Titul definuje úspěšné dokončení studijního programu.
  • Akademické tituly nabývají odlišných podob.
  • Liší se podle délky a charakteru studia.
  • Mnohé jsou mezinárodně uznávané.
  • A jaké tituly to jsou?

Základní akademické tituly

Pokud chcete znát do jisté míry ten nejzákladnější akademický titul, bude jím bakalář. Latinský výraz pro tento titul je baccalaureus. Získat jej lze z různých oblastí a oborů. Označován je zkratkou Bc. Velice obdobný je bakalářský titul související s uměním. V případě tohoto studijního oboru je používána zkratka BcA.

Bakalářské studium je na mnoha vysokých školách odrazovým můstkem k tomu, abyste mohli pokračovat ve studiu a získali vyšší studijní ocenění.

Tomáš L. Karlovy Vary, učitel.

Magisterský akademický titul

Když se rozhodnete na vysoké škole setrvat delší dobu, pak se Vám pochopitelně nabízí možnost získání magisterského, respektive vyššího vzdělání. Takový akademický titul může být například inženýr známý pod zkratkou Ing. Ten je udělován spíše v rámci techničtějších oborů. Například inženýr architektury má zkratku Ing. arch.

Ryzí magistr je jako akademický titul značen Mgr. Obdobné je to u bakalářského titulu z umění. Když získáte magisterský titul umění, potom bude zkratka vypadat MgA. Setkat se ovšem můžete ještě s doktorskými tituly. Doktor medicíny má zkratku MUDr., doktor zubního lékařství MDDr. a doktor veterinární medicíny MVDr.

Další akademické tituly

Výše uvedenými akademickými tituly to samozřejmě nekončí. Pokud budete studovat příslušný obor a setrváte ve studiu patřičnou dobu, čeká na Vás třeba akademický titul doktor práv. Ten má zkratku JUDr. Ve výčtu podobných by šlo pochopitelně pokračovat – doktor filozofie PhDr., doktor farmacie PHamDr., doktor přírodních věd RNDr. nebo doktor teologie ThDr.

Akademický titul Vám otevírá nové možnosti v životě.

Víte, kam psát akademický titul?

V okamžiku, kdy po úspěšném studiu získáte akademický titul, měli byste vědět nejenom to, jak se píše, ale také kam. Ano, některé tituly se píší před jménem, jiné zase za jménem. Jestliže v tomto směru nechcete mít žádné „faux pas“, potom tu správnou variantu Vašeho titulu vyčtěte z níže uvedené tabulky.

TitulZpůsob psaní
BakalářPřed jménem
Diplomovaný specialistaZa jménem
InženýrPřed jménem
Doktor vědZa jménem
Doktor právPřed jménem
Doktor filozofieZa jménem
Kam psát tituly, za jméno nebo před jméno?

V tomto směru Vám poskytneme jednu malou pomůcku aplikovatelnou v praxi. Pokud jde o akademický titul, tak je obvykle psán před jménem. Jestliže se však honosíte titulem vědeckým, budete ho psát za jméno. V takovém případě se píše nejprve jméno, čárka a poté titul.

Akademický titul – otázky a odpovědi

Nakonec zmíníme ještě informaci týkající se historie. Tituly se obecně používají už od středověku, kde již ve starém Římě docházelo k oslovování doktorů. V novodobé historii pak některé nové tituly vznikly a jiné zase zanikly. Jestliže chcete pojem „akademický titul“ prozkoumat ještě hlouběji, začtěte se do níže uvedených otázek a odpovědí.

Jak je označován vědecko-akademický titul doktor?

Tento titul vychází z latinského výrazu doctor a jeho zkratka je Ph.D.

Jak se v současnosti označuje doktor věd?

Titul tohoto ražení má zkratku DSc., a to kvůli tomu, že jeho latinský název je doctor scientiarum.

Jaké jsou vědecko-pedagogické tituly?

V dnešní době jsou využívané tituly jako asistent se zkratkou as., odborný asistente se zkratkou odb. as. a třeba profesor mající zkratku prof.

Co znamená zkratka „doc.“?

Takto zkratka pochází z kategorie vědecko-pedagogických titulů. Je to označení pro docenta.

Od jaké doby je v Česku používán titul DSc.?

Doktor věd je titul zanesený do právního řádu 18. prosince roku 2002. A to Akademií věd České republiky jako náhrada za původní titul DrSc.

Publikováno: 27. 12. 2020

Kategorie: vzdělání

Autor: DavidNovak

Tagy: akademické tituly | akademický titul | bakalář | inženýr | magistr | vědecký titul