Dohody o provedení práce 2024: Co se změní?

Dohody O Provedení Práce 2024 Změny

Maximální rozsah práce

V roce 2024 nás nečekají žádné změny v maximálním rozsahu práce na dohodu o provedení práce. Stále platí limit 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. To znamená, že pro jednoho zaměstnavatele můžete v roce 2024 odpracovat maximálně 300 hodin na DPP, a to bez ohledu na počet uzavřených dohod. Pokud si během roku najdete další brigádu na DPP u jiného zaměstnavatele, můžete u něj odpracovat dalších 300 hodin. Je důležité si hlídat celkový počet odpracovaných hodin, abyste nepřekročili zákonný limit. V opačném případě by se mohlo jednat o švarcsystém, který je v České republice nelegální.

Evidence odpracované doby

S novelou zákoníku práce přichází v roce 2024 i změny týkající se dohod o provedení práce. Jednou z nich je i povinnost vést evidenci odpracované doby. Tato evidence musí být vedena u všech dohod o provedení práce bez ohledu na výši odměny. Zaměstnavatelé jsou povinni zaznamenávat začátek a konec pracovní doby u každého jednotlivého dne, kdy zaměstnanec na základě dohody pracuje. Tato povinnost se vztahuje i na dohody uzavřené před začátkem roku 2024. Evidence odpracované doby musí být přístupná inspektorům práce. Za nevedení evidence hrozí zaměstnavatelům pokuta. Zavedení evidence odpracované doby má za cíl chránit zaměstnance pracující na dohody o provedení práce před zneužíváním ze strany zaměstnavatelů. V praxi to znamená, že zaměstnavatelé nebudou moci nutit zaměstnance pracovat přesčas bez náhrady. Zaměstnanci tak budou mít větší jistotu a kontrolu nad svou pracovní dobou.

Nové povinnosti zaměstnavatelů

Rok 2024 přináší změny v dohodách o provedení práce. Zaměstnavatelé si musí dát pozor na novinky, které ovlivní jejich fungování. Hlavní změnou je zvýšení limitu pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2024 se limit zvyšuje z 10 000 Kč na 15 000 Kč. To znamená, že pokud si zaměstnanec vydělá na DPP do 15 000 Kč hrubého měsíčně, neodvádí se z této částky sociální a zdravotní pojištění. Pokud jeho příjem přesáhne 15 000 Kč, pojištění se odvádí z celé částky, ne jen z té přesahující limit. Další důležitou změnou je povinnost elektronicky evidovat docházku u dohod o provedení práce, u kterých je sjednán rozsah práce přesahující v průměru 40 hodin měsíčně. Zaměstnavatelé tak budou muset evidovat začátek a konec pracovní doby u těchto dohodářů. Nové povinnosti se týkají i archivace dohod. Zaměstnavatelé jsou povinni uchovávat dohody o provedení práce po dobu 3 let od jejich skončení. Změny v dohodách o provedení práce pro rok 2024 přinášejí zaměstnavatelům nové povinnosti. Je důležité se s nimi seznámit a včas se na ně připravit.

Změny v odměňování

Rok 2024 přináší novinky pro dohody o provedení práce. Zaměstnavatelé i dohodáři by měli zbystřit a prostudovat si změny, které se jich týkají. Hlavní novinkou je zvýšení limitu pro odvodové povinnosti. Zatímco v roce 2023 je hranice pro odvody 10 000 Kč, od roku 2024 se tato hranice posouvá na 15 000 Kč. Pro dohodáře to znamená, že si budou moci měsíčně vydělat více peněz bez povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění. Pro zaměstnavatele to může znamenat větší administrativní zátěž, jelikož budou muset sledovat výdělky dohodářů a včas odvádět příslušné odvody. Další změnou je úprava podmínek pro odvádění daně z příjmu. I zde dochází k navýšení limitu, a to na částku 4 000 Kč měsíčně. Do této částky nebude muset dohodář odvádět daň z příjmu. Změny v odměňování na základě dohod o provedení práce v roce 2024 jsou významné a je důležité se s nimi seznámit. Doporučujeme sledovat oficiální zdroje a včas se informovat o všech novinkách.

Minimální mzda a DPP

Od roku 2024 se chystají změny v dohodách o provedení práce (DPP), které se dotknou i minimální mzdy. Hlavním cílem těchto změn je zjednodušit administrativu a zároveň lépe chránit pracovníky pracující na DPP.

Jednou z hlavních novinek je zrušení limitu 300 hodin ročně pro odvod zdravotního a sociálního pojištění u jednoho zaměstnavatele. To znamená, že odvody se budou platit z každé odpracované hodiny, bez ohledu na to, kolik hodin u daného zaměstnavatele pracujete.

Změny se dotknou i minimální mzdy. I na DPP budete mít nárok na minimální mzdu za každou odpracovanou hodinu. To znamená, že pokud bude minimální mzda v roce 2024 například 100 Kč na hodinu, i za práci na DPP budete muset dostat minimálně tuto částku.

Tyto změny s sebou přinášejí jak výhody, tak i nevýhody. Pro zaměstnance je pozitivní, že budou mít větší jistotu a ochranu, jelikož budou mít nárok na minimální mzdu a odvody i při práci na DPP. Na druhou stranu pro zaměstnavatele to bude znamenat větší administrativní zátěž a náklady.

Dovolená a DPP

Rok 2024 přináší změny i pro ty, kteří pracují na dohodu o provedení práce (DPP). Změny se dotýkají především odvodů a daní. Od 1. ledna 2024 se zvyšuje hranice příjmu pro odvodové povinnosti u DPP. To znamená, že do určité výše příjmu nebudete z DPP odvádět sociální a zdravotní pojištění. Přesná výše této hranice bude teprve stanovena. Zvýšení hranice pro odvody je dobrou zprávou pro studenty, důchodce a všechny, kteří si chtějí přivydělat menší obnos. Pro zaměstnavatele to znamená menší administrativní zátěž a nižší náklady na odvody. Změny v oblasti DPP v roce 2024 se dotknou i daní. Zde se ale detaily teprve ladí a konečné znění zákona bude známo později. Doporučujeme proto sledovat aktuální informace od Ministerstva práce a sociálních věcí nebo finanční správy. Prozatím je jisté, že změny v oblasti DPP v roce 2024 přinesou úlevy pro nízkopříjmové skupiny a zjednoduší administrativu pro zaměstnavatele.

Nemocenská a DPP

Od roku 2024 se chystají změny v dohodách o provedení práce, které ovlivní i problematiku nemocenské. Zruší se maximální výdělkový limit 10 000 Kč pro odvod nemocenského pojištění. To znamená, že odvody na nemocenské pojištění se budou platit z celkové hrubé mzdy z DPP, pokud si to zaměstnanec a zaměstnavatel domluví. Pro zaměstnance to bude znamenat možnost být pojištěn pro případ nemoci a pobírat nemocenskou i při práci na DPP. Zaměstnavatelé si budou muset připravit na administrativu spojenou s odvody a případným vyplácením nemocenské. Je důležité si uvědomit, že platba nemocenského pojištění z DPP bude i nadále dobrovolná a bude záležet na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Zrušení DPČ a nahrazení DPP

Rok 2024 přináší významné změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, konkrétně se jedná o zrušení dohody o provedení práce (DPČ). Tato změna je součástí novely zákoníku práce, která reaguje na snahu o zjednodušení pracovněprávních vztahů a omezení nejistoty zaměstnanců. DPČ, charakteristická svým omezením na 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, bude od 1. ledna 2024 minulostí. Pro zaměstnavatele a zaměstnance, kteří dosud využívali DPČ, to znamená nutnost hledat alternativní řešení.

Vhodnou alternativou se jeví dohoda o pracovní činnosti (DPP), která zůstává i po roce 2024 zachována. DPP umožňuje odpracovat maximálně 20 hodin týdně u jednoho zaměstnavatele a neomezuje celkový počet odpracovaných hodin ročně. Pro zaměstnance, kteří si přivydělávali menším rozsahem práce, může být DPP optimálním řešením. Zaměstnavatelé ocení zejména jednodušší administrativu spojenou s DPP. Je však nutné zvážit všechny aspekty a vybrat tu nejvhodnější variantu pro danou situaci.

Přechodná období pro stávající dohody

Stávající dohody o provedení práce uzavřené před 1. lednem 2024 nepodléhají novým pravidlům, která s sebou přináší novela zákoníku práce. To znamená, že i po tomto datu se na ně budou vztahovat podmínky platné v době jejich uzavření. Zaměstnavatelé a zaměstnanci tak nemusí v těchto případech uzavírat nové dohody. Důležité je pamatovat na to, že tato výjimka se týká pouze smluv uzavřených před začátkem roku 2024. Pokud by došlo k uzavření dodatku k dohodě po tomto datu, ať už se změnou rozsahu práce nebo odměny, začnou se na dohodu vztahovat již nová pravidla. Pro přehlednost je vhodné, aby si obě strany ověřily, zda se na jejich stávající dohodu vztahují stará, nebo nová pravidla. V případě nejasností je vždy vhodné obrátit se na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo.

Praktické dopady pro zaměstnance a firmy

Změny v dohodách o provedení práce od roku 2024 se dotknou jak zaměstnanců, tak i firem. Pro zaměstnance bude největší změnou povinné odvádění zdravotního a sociálního pojištění z příjmů nad 10 000 Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Doposud platilo, že se pojištění platilo až z příjmů nad 10 000 Kč u všech dohod u všech zaměstnavatelů dohromady. Tato změna povede k tomu, že někteří zaměstnanci na dohodu si polepší, jiní si naopak pohorší. Zaměstnanci s více dohodami u různých zaměstnavatelů s nízkými příjmy tak zřejmě odvedou na pojištění více. Naopak zaměstnanci s jednou dohodou s příjmem nad 10 000 Kč měsíčně budou odvádět pojištění pouze z částky nad tento limit, což pro ně bude znamenat více peněz v čistém. Pro firmy bude znamenat změna v dohodách o provedení práce větší administrativní zátěž. Budou muset sledovat výši příjmů u každého zaměstnance na dohodu a podle toho odvádět pojištění.