Stravenky a zákoník práce: Co vám náleží?

Zákoník Práce Stravenky

Stravenky a Zákoník Práce

Stravenky, oblíbený benefit mnoha zaměstnanců i zaměstnavatelů, mají svá specifika i v rámci Zákoníku práce. Co je dobré o nich vědět? Zákoník práce o stravenkách hovoří jako o jednom z možných způsobů poskytování stravování zaměstnancům. Zaměstnavatel může stravenky poskytovat, ale nemusí. Pokud se tak rozhodne, musí dodržovat zákonné podmínky. Stravenky slouží k zajištění stravování během pracovní doby a jejich hodnota by neměla překročit 70 % ceny stravného poskytovaného při pracovní cestě. V roce 2023 je tato maximální hodnota stravenky 181 Kč. Zaměstnavatel se může rozhodnout přispívat na stravenky v plné výši, nebo jen z části. Minimální příspěvek zaměstnavatele na stravenku není stanoven. Stravenky se považují za daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele a zároveň jsou pro zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění. Důležité je zmínit, že stravenky nelze proplatit v hotovosti a jejich platnost je omezená. Zaměstnanci by si měli zkontrolovat platnost stravenek a využít je včas. Stravenky jsou oblíbeným benefitem, který může přispět k lepšímu stravování zaměstnanců a zároveň představuje daňovou úsporu pro obě strany.

Nárok na Stravenky

Zaměstnavatel vám nemusí přispívat na stravování, pokud to nestanoví kolektivní smlouva, vnitřní předpis nebo to s vámi nesjedná v pracovní smlouvě. Pokud ale zaměstnavatel přispívá na stravování, musí tak činit podle zákoníku práce, konkrétně podle § 236 a 237. Zákoník práce neurčuje výši příspěvku na stravování, ale stanovuje minimální hodnotu stravenky, která je od 1. ledna 2023 stanovena na 100 Kč. Zaměstnavatel vám může přispět na stravování až do výše 70 % stravného, které by vám příslušelo při pracovní cestě v délce 5 až 12 hodin. V roce 2023 je tato maximální daňově uznatelná hodnota stravenky 180 Kč. Pokud dostanete stravenku v hodnotě vyšší, než je daňově uznatelný limit, budete muset z této částky odvést daň z příjmu fyzických osob a sociální a zdravotní pojištění. Stravenky můžete použít pouze k nákupu potravin, bezhotovostní stravenky pak k nákupu obědů nebo potravin. Seznam obchodů, kde je možné stravenky uplatnit, se liší podle jejich vydavatele. Stravenky mají omezenou platnost, proto je důležité zkontrolovat datum jejich expirace.

Srovnání stravenek a finančního příspěvku na stravování
Vlastnost Stravenky Finanční příspěvek
Daňově uznatelné pro zaměstnavatele Ano, do 55 % ceny stravného, max. 70 % stravného vyhlášky Ano, do 55 % ceny stravného, max. 70 % stravného vyhlášky
Osvobozeno od daně z příjmů a sociálního pojištění pro zaměstnance Ano, do hodnoty stravného vyhlášky Ne
Administrativní náročnost pro zaměstnavatele Vyšší (objednávky, distribuce) Nižší (výplata s mzdou)
Flexibilita pro zaměstnance (možnost využití) Omezená (pouze u smluvních partnerů) Vysoká (libovolné využití)

Výše Stravného Příspěvku

Výše stravenkového paušálu se řídí zákoníkem práce a v roce 2023 činí maximálně 60 % horní hranice stravného pro zaměstnance odměňované platem. Pro rok 2023 to znamená, že zaměstnavatel může přispět až 108 Kč za každý den, kdy zaměstnanec odpracuje alespoň 3 hodiny. Zaměstnanec si tak může v roce 2023 polepšit až o 2 688 Kč oproti roku 2022, kdy maximální hodnota stravenky činila 100 Kč. Je důležité si uvědomit, že se jedná o maximální možnou výši příspěvku. Zaměstnavatel se se zaměstnancem může dohodnout i na nižší částce, a to i nulové. Výše stravenkového paušálu je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob i od sociálního a zdravotního pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Stravenky a stravenkový paušál jsou tak výhodnou formou benefitu, která motivuje zaměstnance a zároveň šetří náklady jak jim, tak i firmě.

zákoník práce stravenky

Forma Stravenek

Stravenky se v České republice řídí zákoníkem práce a souvisejícími předpisy. Zaměstnavatel má povinnost poskytovat zaměstnancům stravování v případě, že odpracují alespoň 3 hodiny denně. Tuto povinnost může splnit několika způsoby, jedním z nich je poskytování stravenek. Stravenky jsou specifickým platebním prostředkem, který může být vydáván pouze v papírové nebo elektronické podobě. Papírové stravenky mají podobu klasických stravenek s ochrannými prvky, elektronické stravenky fungují na bázi platební karty. Zaměstnavatel si může vybrat z nabídky různých společností, které stravenky vydávají. Hodnota stravenky se odvíjí od výše stravného, které je stanoveno zákoníkem práce. Zaměstnavatel může přispívat na stravenky až do výše 55 % ceny stravného, zbytek si hradí zaměstnanec. Stravenky je možné uplatnit pouze u vybraných smluvních partnerů, kteří jsou uvedeni na seznamu dané stravenkové společnosti. Mezi nejznámější stravenkové společnosti v České republice patří Edenred, Sodexo a Up Česká republika.

Použití Stravenek

Stravenky, papírové nebo elektronické, slouží k úhradě stravování zaměstnanců během pracovní doby. Zaměstnavatel přispívá na stravenky částkou, která je osvobozena od daní a pojistného, a to až do výše 55 % ceny stravného, maximálně však do 70 % stravného poskytovaného při pracovní cestě. Zaměstnanec se na stravenkách obvykle finančně podílí. Stravenky lze využít v široké síti restaurací, jídelen a obchodů s potravinami, které jsou označeny logem dané stravenkové společnosti. Důležité je pamatovat, že stravenky nelze použít na nákup alkoholických nápojů, tabákových výrobků a dalších věcí, které nejsou určeny k přímé konzumaci. Stravenky mají omezenou platnost, obvykle několik měsíců, proto je důležité sledovat jejich expiraci. V případě ztráty nebo odcizení stravenky je nutné kontaktovat vydavatele a požádat o blokaci. Zákoník práce upravuje podmínky pro poskytování stravenek, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

zákoník práce stravenky

Zaměstnanec Stravenky Nechce

Někteří zaměstnanci stravenky odmítají a dávají přednost finančnímu příspěvku. Zaměstnavatel ale není povinen jim vyhovět. Zákoník práce, konkrétně § 241 odst. 4, uvádí stravenky jako jednu z možných forem poskytování příspěvku na stravování. Zaměstnavatel se může svobodně rozhodnout, zda bude příspěvek poskytovat v této formě, nebo například formou závodního stravování.

Zaměstnanec má nárok na příspěvek na stravování pouze v případě, že odpracuje směnu v délce alespoň 3 hodin a zároveň mu není zajištěno bezplatné stravování. Výše příspěvku, kterou hradí zaměstnavatel, se pohybuje mezi 55 % a 70 % z ceny jednoho jídla, maximálně však do výše 70 % stravného poskytovaného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. V roce 2023 je tato maximální hranice stanovena na 158 Kč.

Zaměstnanci, kteří stravenky nevyužijí, je nemohou směnit za peníze. Stravenky mají omezenou platnost a po jejím uplynutí ztrácí platnost.

Evidence a Daně

Stravenky, oblíbený benefit zaměstnanců i zaměstnavatelů, s sebou nesou daňové a odvodové aspekty. Zákoník práce upravuje stravenky v § 245, kde je definuje jako možnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci příspěvek na stravování. Zaměstnavatel může poskytovat stravenky v hodnotě až 70 % stravného, které přísluší zaměstnanci odjíždějícímu na pracovní cestu v trvání 5 až 12 hodin. V roce 2023 činí tato hodnota maximálně 108 Kč na jednu směnu.

Příspěvek na stravování je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob i od sociálního a zdravotního pojištění, a to jak na straně zaměstnance, tak i zaměstnavatele, a to až do výše 70 %. Zbylou část hodnoty stravenky si hradí zaměstnanec. Stravenky jsou daňově uznatelným nákladem pro zaměstnavatele, pokud splňují zákonné podmínky. Důležité je, aby stravenky byly vydávány pouze na pracovní dny a aby jejich hodnota nepřesáhla zákonem stanovený limit.

zákoník práce stravenky

V případě, že zaměstnavatel poskytuje stravenky v hodnotě vyšší, než je zákonný limit, musí se tato část zdanit a odvést z ní sociální a zdravotní pojištění. Stejně tak se postupuje i v případě, že zaměstnavatel poskytuje stravenky na dny pracovního klidu. Pro zaměstnavatele je tedy důležité dbát na dodržování zákonných podmínek pro poskytování stravenek, aby se vyhnul případným sankcím ze strany finanční správy.

Kontroly a Sankce

Zákoník práce sice upravuje poskytování stravenek, ale neobsahuje žádné konkrétní sankce za jejich nedodržení. Zaměstnavatelé, kteří neposkytují stravenky v souladu se zákoníkem práce, se tak nedopouštějí přestupku ani jiného správního deliktu. To ale neznamená, že by se zaměstnanci nemohli domáhat svých práv. V případě sporu by se musel obrátit na soud, který by posuzoval, zda zaměstnavatel neporušil svou povinnost poskytovat stravenky. Soud by přitom přihlížel k celé řadě faktorů, jako je například finanční situace zaměstnavatele, kolektivní smlouva nebo zvyklosti v daném odvětví. Zaměstnanci se také mohou obrátit na inspektorát práce s podnětem k provedení kontroly u zaměstnavatele. Inspektorát práce sice nemůže udělit pokutu za neposkytování stravenek, ale může zaměstnavateli uložit nápravná opatření a vyzvat ho k dodržování zákoníku práce.